Regulamentul REACH

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de instituire a Agenției Europene pentru Produse Chimice, modificând Directivei 1999/45/CE și de abrogare Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1488/94, precum și Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE. Prin Prin regulamentul REACH, UE a creat un sistem uniform pentru înregistrarea („Registration”), evaluarea („Evaluation”) și autorizarea („Authorisation”) substanțelor chimice („Chemicals”). Scopul acestui regulament este de a asigura protecția sănătății umane și a mediului. A intrat în vigoare la 1 iunie 2007..

HELUKABEL GmbH produce și comercializează produse care sunt produse în sensul legislației privind substanțele chimice. Prin urmare, suntem supuși obligațiilor de informare în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul REACH dacă un produs furnizat de noi conține o substanță SVHC într-o concentrație mai mare de 0,1% din masă. Conform regulamentului REACH, HELUKABEL GmbH este considerată un utilizator din aval („Downstream user“) și, prin urmare, nu este supusă obligației de înregistrare.

Lista substanțelor îngrijorătoare (SVHC) este de obicei actualizată o dată sau de două ori pe an și publicată pe site-ul web al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA). În acest scop, suntem într-un dialog constant și schimb de informații cu furnizorii noștri.

Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la interdicțiile și cerințele privind substanțele, cum ar fi REACH, RoHS, conflict de minerale (CMRT), etc., vă rugăm să contactați compliance@helukabel.de.